Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Đề cương ôn thi thực hành nghề nghiệp kế toán

Sở Lao động – TB và Xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Trung Cấp nghề Tây Ninh Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN THI : THỰC HÀNH NGHỀ

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC
+ Vận dụng được kỹ năng thực hành kế toán trong thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại vị trí công tác.
+ Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán trong doanh nghiệp.
+ Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các phần mềm kế toán.
+ Tổ chức được công tác kế toán công tác kế toán phù theo từng loại hình doanh nghiệp.
+ Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý chính xác chứng từ kế toán.
+ Sử dụng thành thạo chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp trên 4 hình thức ghi sổ kế toán.
+ Lập đúng các báo cáo tài chính theo quy định.
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán vào thực tiễn công tác kế toán.
+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG MỤC
1. Thực hành các phần hành kế toán trên phần mềm kế toán
1.1. Kế toán vốn bằng tiền
1.2. Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
1.3. Kế toán Tài sản cố định.
1.4. Kế toán tiền vay và các khoản thanh toán
1.5. Thực hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.6. Thực hành kế toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
1.7. Kế toán hàng hoá, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
1.8. Kế toán kê khai thuế GTGT.
2. Khai thác và in ấn các chứng từ :
2.1. Phiếu thu, phiếu chi.
2.2. Nhập kho, xuất kho.
2.3. Bảng kê thuế GTGT đầu ra, đầu vào, tờ khai thuế GTGT
2.4. Sổ cái, Tài khoản chi tiết : ngân hàng, phải thu khách hàng, hàng hóa, chi phí, doanh thu.
2.5. Sổ nhật ký chung.
2.6. Bảng cân đối tài khoản.

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1 Môn Lý thuyết kế toán
2 Môn kế toán doanh nghiệp
3 Môn Thực hành nghề nghiệp
4 Môn Tin học kế toán.
5 Môn Thuế
6 Các tài liệu kế toán máy khác.
7 Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp và các mẫu biểu (Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét